Robot density: A strange metric elegantly illustrates the revolution underway