Researchers Take Steps Towards Autonomous AI-Powered Exoskeleton Legs