Fleet of 50 tiny satellites could tour 300 asteroids